21 Câu Lệnh Linux Phải Nhớ

Discussion in 'Unix-Linux' started by Twisted, May 29, 2014.

 1. Twisted Membership

  Đây là những câu lệnh căn bản bất cứ ai muốn tìm hiểu về Linux cần phải nhớ.
  1. clear: làm sạch cửa sổ dòng lệnh
  2. ls tenthumuc: Liệt kê nội dung bên trong một thư mục
  3. cat tentaptin: Hiển thị nội dung của một tập tin lên cửa sổ dòng lệnh
  4. rm tentaptin: Xóa một tập tin
  5. cp taptinnguon taptindich: Sao chép một tập tin
  6. passwd: Đổi mật khẩu
  7. less tentaptin hoặc more tentaptin: Hiển thị nội dung một tập tin trong cửa sổ dòng lệnh một trang mỗi lần
  8. grep chuoi tentaptin: Tìm kiếm chuỗi trong tập tin
  9. head tentaptin: Hiển thị 10 dòng đầu tiên của tập tin
  10. tail tentaptin: Hiển thị 10 dòng cuối cùng của tập tin
  11. mv tentaptincu tentaptinmoi: Di chuyển hoặc đổi tên tập tin
  12. file tentaptin: Hiển thị thông tin về nội dung của tập tin
  13. echo chuoi: Sao chép chuỗi tới màn hình dòng lệnh
  14. date: Hiển thị ngày và giờ hiện tại
  15. gzip tentaptin: Nén một tập tin
  16. gunzip tentaptin: Giải nén một tập tin
  17. chmod quyen tentaptin: Thay đổi quyền truy cập tập tin
  18. mkdir tenthumuc: Tạo một thư mục
  19. rmdir tenthumuc: Xóa một thư mục rỗng
  20. ln existingfile new-link: Tạo một đường dẫn tới một tập tin (liên kết cứng)
  21. top: Hiển thị danh sách các tiến trình đang chạy
   
  #1

Share This Page